Đóng

17/06/2020

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2021

Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Thái Bình Dương kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Thái Bình Dương (tài liệu sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội), vui lòng truy cập vào đường link bên dưới để download:

https://drive.google.com/drive/folders/1PdDXFAya2K55F4fYBkVyR_8ex9AKz-kB

Tài liệu bao gồm:
– Thư mời họp
– Giấy Ủy quyền
– Chương trình họp
– Nội quy tại ĐHĐCĐ
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch kinh doanh 2021
– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020
– Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021
– Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán 2021

Thông tin cổ đông LIÊN QUAN