Đóng

13/06/2020

Biên bản Biên bản kiểm phiếu – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Vui lòng Download tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/185OV8HIw_imn2XtTjUUJkqMAmsgw21Rd?usp=drive_link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin cổ đông LIÊN QUAN